۷۰ درصد شهر تهران و ۹۶ درصد استان غربالگری شدند

Leave a Comment