گوترش خواستار پایان تنش بین آذربایجان و ارمنستان شد

Leave a Comment