گروه طالبان ارتباط با القاعده را رد کرد

Leave a Comment