چین: موضع رئیس شورای امنیت، موضع اکثریت بود

Leave a Comment