چرا بدون هیچ علتی بی حوصله می شویم؟

[ad_1]

معمولاً اشخاص در زمان تنهایی، غم، عصبانیت، نگرانی، خواب ناکافی، اضطراب و… دچار کم حوصلگی میشوند، ولی گاهی همه چیز بر وفق مراد است و شما نمی‌دانید چرا بی حوصله هستید!

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment