چرا باید مجلس یازدهم تنقیح قوانین را بیش از مجالس گذشته دریابد؟

[ad_1]


با توجه به حدود ۱۱۳ سال سابقه‌ی قانون‌گذاری و تصویب هزاران قانون در ایران، و عدم پایبندی به اصولی نظام‌مند برای رشد همگون و نامتعارض بدنه‌ی قانونی، امروزه بند‌های قانونی متعدد برای یک موضوع به شدت موجب آسیب فربه‌گی نامتوازن و متعارض شده اند.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment