پدافند هوایی سوریه با اهداف متخاصم مقابله کرد

Leave a Comment