هوک: چین و روسیه از قطعنامه پیشنهادی آمریکا حمایت کنند

Leave a Comment