نخست‌وزیر‌اسبق‌قطر:‌اتحادیه‌عرب اصلا بی‌طرف نیست

Leave a Comment