موافقت اروپا با ایجاد صندوق اضطراری یک تریلیون یورویی

Leave a Comment