مصائب اقتصاد ایران در سال ۹۹

[ad_1]

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته است که دولت های مختلف هر بار در اقداماتی تسکینی در مقطعی کوتاه موفق به مهار آن شده اند که بعد از مدتی و با تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، فنر تورم دوباره رها می شود.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment