مسجدی در کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت

Leave a Comment