مردی گوش‌هایش رابُرید تا سرش جمجمه‌ای شود

Leave a Comment