مردم حق دارند از آرای نمایندگان خود مطلع باشند/ نماینده‌ای که با مردم شفاف نیست، قطعا مشکل دارد

Leave a Comment