مذاکره تنها راه تأمین دائمی منافع ملی است

Leave a Comment