قیمت نفت با سقوط سنگین ۹ درصدی بسته شد

Leave a Comment