فوت بیش از ۱۲۰۰نفر در آمریکا بر اثر کرونا ظرف ۲۴ ساعت

Leave a Comment