عربستان ورود به مشاعر مقدس را تا ۱۱ اوت ممنوع کرد

Leave a Comment