صلح با طالبان برای حفاظت از سربازان آمریکایی است

Leave a Comment