سفارت ایران حمله به مسجد کابل را محکوم کرد

Leave a Comment