روسیه و چین قطعنامه نقض حاکمیت سوریه را وتو کردند

Leave a Comment