روسیه: آماده مذاکره با آمریکا درباره سوریه هستیم

Leave a Comment