«دادستان دیوان عدالت اداری»؛ مقامی نوپا اما اثرگذار

[ad_1]


نظارت بر اعمال دولت از مهم ترین مباحث حقوق عمومی محسوب می‌شود. اهمیت این امر چنان است که به باور برخی، بدون نظارت نمی توان از وجود نظام حاکمیت قانون در کشوری سخن گفت. از مصادیق امر نظارت بر دولت، نظارت قضایی است که این وظیفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۷۳ بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته شده است.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment