خروج داوطلبانه ۱۳۰ هزار افغانستانی از مرز دوغارون

Leave a Comment