ترامپ: ارسال دارو و تجهیزات به ایران تحریم نیست

Leave a Comment