بهترین سایت فروش کربن فعال

در تنظیمات تجاری ، مانند مراکز مدیریت پسماند ، اپراتورها اغلب از دانه های کربن فعال برای یک قسمت از فرآیند تصفیه استفاده می کنند. ده ها محصول تصفیه آب برای استفاده در منزل نیز با استفاده از کارتریج های کربن برای تصفیه آب سموم و ناخالصی ها طراحی شده اند.

یک مطالعه در سال 2015 نشان داد که سیستم های تصفیه آب که از کربن استفاده می کردند ، پس از 6 ماه از نصب ، در 32 نمونه آب فیلتر نشده در 32 نمونه فلوراید حذف شدند.

4- اسهال
ذغال فعال ممکن است اسهال را درمان کند.
با توجه به استفاده از آن به عنوان جاذب دستگاه گوارش در مصرف بیش از حد و مسمومیت ها ، نتیجه می گیرد که برخی از افراد ممکن است ذغال فعال را به عنوان درمانی برای اسهال پیشنهاد دهند .

منبع: چرا کربن اکتیو

Related posts

Leave a Comment