بزرگترین افتخار ما تحقق شعار ارتش فدای ملت است

Leave a Comment