بازدید بشار اسد و همسرش از یکی از مراکز ارتش سوریه

Leave a Comment