ایران به کشور دست نشانده چین تبدیل شده است!؟

[ad_1]


در دو هفته گذشته تحلیل ها، تفسیرها و همچنین تردیدهای زیادی پیرامون پیش نویس سند همکاری 25 ساله ایران در رسانه های مختلف داخلی و خارجی مطرح شده است. در این میان، ادعایی که بارها از سوی مخالفان مطرح شد این بوده که این قرارداد ایران را به دست نشانده و مستعمره چین تبدیل خواهد کرد؛ ادعایی که خارج از داده های متقن بوده است.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment