انفجار ۲ بمب در مسیر عبور کاروان آمریکایی در ذیقار

Leave a Comment