الکاظمی:مذاکره‌با آمریکا‌منوط به‌رأی‌مرجعیت و پارلمان‌است

Leave a Comment