اعتبا‌رشورای‌امنیت‌با‌پیگیری‌درخواست‌آمریکا‌زیرسوال‌می‌رود

[ad_1]

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با یادآوری با درخواست ترامپ برای فعال کردن مکانیسم ماشه، گفت: آمریکا از برجام خارج شده لذا اگر شورای امنیت موضوع را به نفع آمریکا پیش ببرد، اعتبار شورا و سازمان ملل از زیر سوال می‌رود.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment