استناد آمریکا به قطعنامه ۲۲۳۱ بی جا و خلاف واقعیات است

Leave a Comment