ارسال ۷۰ کامیون تجهیزات نظامی آمریکا به سوریه

Leave a Comment