اتحادیه اروپا: ترکیه به تعهداتش درباره لیبی احترام بگذارد

Leave a Comment